- Diyarbakır Polis Kantinleri - www.poliskantinleri.com

BİLGİLENDİRME

Kantin Yönetmeliği

 

EMNİYET TEŞKİLATI KANTİN YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam

Amaç:

Madde 1- Bu Yönetmelik, Emniyet Teşkilatı personelinin çeşitli ve zorunlu (Değişik ibare:RG-3/8/2012-28373) ihtiyaçlarınıkaliteli, ucuz ve kolay biçimde sağlamak üzere açılacak Polis Kantinlerinin kuruluşlarını, gelirlerini, yönetim, denetim ve işletme esas ve usullerini tespit etmek amacıyla hazırlanmıştır.

Kapsam:

Madde 2- Bu Yönetmelik, Emniyet Teşkilatının Merkez ve İl Kuruluşları  ile Eğitim ve Öğretim Kurumlarında ve diğer kuruluş ve birimlerinde kurulan bütün polis kantinlerini kapsar.

Dayanak

Madde 2/A –  (Ek:RG-22/8/2015-29453)

Bu Yönetmelik, 4/6/1937 tarihli ve 3201 sayılı Emniyet Teşkilat Kanununun 16 ncı maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Kuruluş ve İşleyiş

Kuruluş:

Madde 3- Merkezde, İllerde, İlçelerde, Eğitim ve Öğretim kurumları ile teşkilat bünyesindeki uygun görülen diğer yerlerde(Mülga ibare:RG-22/8/2015-29453) (…) Polis Kantinleri kurulabilir.

(Değişik fıkra:RG-22/8/2015-29453) Polis kantinleri; il veya ilçenin coğrafi durumu, gelişmişlik, ihtiyaçlara erişilebilirlik düzeyi ve mevcut personel sayısı göz önünde bulundurularak, merkezde birim amirlerinin, il ve ilçelerde İl Emniyet Müdürünün, eğitim ve öğretim kurumlarında kurum müdürünün teklifi, Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığından sorumlu Emniyet Genel Müdür Yardımcısının onayı ile kurulur.

(Mülga fıkra:RG-22/8/2015-29453)

(Mülga fıkra:RG-22/8/2015-29453)

İşleyiş: 

Madde 4- Polis Kantinleri, bulunduğu kuruluşun ve yetkili amirinin sorumluluğu altında kurulur ve işletilir.

(Değişik ikinci fıkra:RG-3/8/2012-28373) Polis kantinleri ile ilgili işlemler merkezde, Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığınca; il ve ilçelerde Sosyal Hizmetler Şube Müdürlüğü veya Sosyal Hizmetler Büro Amirliği ile Eğitim Öğretim Kurumlarında Sosyal Hizmetler Şube Müdürlüğü/Büro Amirliğince, Sosyal Hizmetler Şube Müdürlüğü veya Büro Amirliği kuruluşu bulunmayan yerlerde kantinin, bünyesinde kurulduğu birimin en üst dereceli amirinin uygun göreceği birim tarafından yürütülür.

Kantin Şubeleri :

MADDE 5 – (Değişik:RG-3/8/2012-28373)

Polis kantinleri, kuruluş sınırları içerisinde kalmak kaydıyla, kurulduğu merkez, taşra ve doğrudan merkeze bağlı taşra birimlerinin en üst dereceli amirinin onayı ile satış şubesi açabilir. Açılan şubeler merkeze bildirilir.

Kantin Kurulacak Yerler :

Madde 6- Polis Kantinleri, Emniyet Teşkilatına ait bina ve tesislerde veya buralarda yeterli yer bulunamıyorsa uygun görülen kamuya ait diğer yerlerde kurulur. Kantin açılması maksadı ile bina ve yer kiralanmaz.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Polis Kantinlerinin Gelirleri

Kuruluş Sermayesi:

Madde  7- Polis kantinlerinin kuruluş sermayesi aşağıdaki yollardan biri veya birkaçı ile sağlanır.

a)  (Değişik:RG-22/8/2015-29453) Talep edilmesi durumunda Emniyet Genel Müdürlüğü % 10 merkez payından Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığından sorumlu Emniyet Genel Müdür Yardımcısı tarafından uygun görülmesi durumunda gönderilecek miktar,

b) Kredi ile mal alımları,

c) (Değişik:RG-22/8/2015-29453) Kapatılma kararı alınan kantinlerin nakit, mal ve demirbaş eşyalarının Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığından sorumlu Emniyet Genel Müdür Yardımcısı tarafından uygun görülmesi durumunda kuruluş sermayesi olarak aktarılması.

Kantin Gelirleri:

Madde 8- Polis kantinlerinin gelirleri; satışlardan elde edilen karlar ve banka faizlerinden oluşur.

Peşin Satış ve Borç Verme:

Madde 9- Kantinlerde peşin para ile satış yapılır. Ancak, Yönetim Kurulunun tespit edeceği esaslar içerisinde ve bu kuruluşun sorumluluğu altında bazı ihtiyaç maddeleri kısa vadede kredili olarak satılabilir.

Kantin sermayesi ve gelirlerinden kimseye borç verilmez .

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Kantinlerin Yönetimi

Yönetim Kurulu:

Madde 10- Her kantin bir yönetim kurulu tarafından yönetilir. Yönetim kurulu, kantinin kurulduğu yerdeki teşkilat mensuplarının en az üçte ikisinin katılacağı bir toplantıda, o kuruluşun en yetkili amirinin, Yönetim Kurulunun asil ve yedek üye toplamının en az iki misli göstereceği adaylar arasında gizli oy, açık ayırımla seçilen 3 asil ve 3 yedek üyeden oluşur. İş hacmi geniş olan kantinlerde üye sayıları beşe çıkarılabilir. İlk toplantıda üçte iki çoğunluk sağlanamazsa, ikinci toplantıya katılanların çoğunluğu ile seçim yapılır. Ancak ikinci toplantıya katılanların sayısı Yönetim Kurulunun asil ve yedek üye sayısının toplamının üç katından az olamaz. Adaylar arasında oy sayısı sıralamasına göre asil ve yedek üyeler seçilir.

Yönetim Kurulu asil üyelerinin en yüksek rütbelisi, rütbede eşitlik varsa en kıdemlisi Yönetim Kurulu Başkanıdır. Yönetim Kurulu üyeleri arasındaki görev bölümü, Yönetim Kurulu üyelerinin kendi arasında gizli oy ve açık ayırımla yapılacak seçimle belirlenir. Seçimin ceryan tarzı ve sonuçları bir tutanakla tespit edilir. Tutanak, Kantin Kurulunda ve ilgili kuruluşun personel biriminde muhafaza edilir.

(Değişik:RG-22/8/2015-29453) Yönetim Kuruluna aday olmaması veya seçimin yapılamaması hallerinde; merkezde Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığından sorumlu Emniyet Genel Müdür Yardımcısı, illerde İl Emniyet Müdürü, kantin kuruluşu bulunan diğer birimlerde ise o birimin en üst dereceli amirinin onayı ile mevcut yönetim kurulu veya Kantin Yönetim Kurulu üye sayısı kadar personel atama yoluyla görevlendirilir. Herhangi bir sebeple yönetim kurullarından ayrılanların yerine görevlendirilmek üzere ayrıca iki yedek üye de atama yoluyla belirlenir.

(Ek fıkra:RG-22/8/2015-29453) Kantin yönetim kurullarının görevleri dışındaki hizmetlerin yerine getirilebilmesi amacıyla; ücret ve diğer mali hakları, damga vergisi, gelir vergisi, fon payı, kıdem tazminatı ve Sosyal Güvenlik Kurumu aylık primleri kantin gelirlerinden karşılanmak üzere Yönetim Kurullarının teklifi ile; merkezde Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığından sorumlu Emniyet Genel Müdür Yardımcısının, illerde İl Emniyet Müdürünün, kantin kuruluşu bulunan diğer birimlerde ise o birimin en üst dereceli amirinin onayı ile işçi çalıştırılabilir veya bu hizmetler üçüncü şahıslardan hizmet satın alınarak yürütülebilir.

Yönetim Kurulunun Görev Süresi:

Madde 11- (Değişik birinci fıkra:RG-3/8/2012-28373) Yönetim kurulu seçimi her yıl Aralık ayında yapılır. Yeni yönetim kurulu, Ocak ayında kantinin devir eden mal ve hesabı ile parasını teslim almış olarak göreve başlar.

(Değişik ikinci fıkra:RG-3/8/2012-28373) Yönetim kurulunun görev süresi bir yıldır. Başkan veya üyeler, sebebine bakılmaksızın 60 günü geçen süre ile görevlerinden ayrılmaları halinde veya görevlerini kötüye kullandıklarının idari ve/veya adli soruşturma veya kovuşturmayla tespit edildiği hallerde değiştirilir. İdari ve/veya adli soruşturma veya kovuşturmaya konu fiillerin niteliği ile delil durumu veya iddiaların ciddiliği dikkate alınarak soruşturma veya kovuşturma sonucu beklenmeden de görevden alınabilir. Bu değiştirme, kantinin kurulduğu merkez, taşra ve doğrudan merkeze bağlı taşra birimlerinin en üst dereceli amiri tarafından yapılır. Değiştirilen veya başka yerdeki görevlere atanan üyelerin yerine aldıkları oy sırasıyla yedek üyeler getirilir.

(Değişik üçüncü fıkra:RG-3/8/2012-28373) Asil ve yedek üyelerin görevden ayrılmaları sebebiyle yönetim kurulu oluşturulamıyorsa, derhal seçim yapılır ve yeni yönetim kurulu o yılın Aralık ayı sonuna kadar görevini yürütür.

Bir dönem yönetim kurulunda görev alanlar, gelecek dönemler için tekrar seçilebilirler. Ancak üst üste üç defa seçilmiş olanlar veya Yönetim Kurulunda 3 yıldan fazla görev yapmış olanlar bir daha seçime katılamazlar.

(Değişik beşinci fıkra:RG-12/04/2004-25431) Yönetim Kuruluna aday olmaması veya seçimin yapılamaması durumunda; atama yoluyla oluşturulan Kantin Yönetim Kurulunun görev süresi bir yıldır.

 

BEŞİNCİ BÖLÜM

Kantinlerin İşletilmesi

Alınacak Mallar:

Madde 12- Kantinlerde satılacak malların cins ve miktarları; sermaye, korunma ve satış imkanları göz önünde tutularak yönetim kurullarınca tespit edilir.

Polis Kantinlerinde alkollü içki satılmaz.

Mal Alma Esasları:

Madde 13- Kantinlerde satılacak mallar şu esaslara göre alınır;

a) (Değişik:RG-3/8/2012-28373) Peşin para ile mal alınması esastır. Ancak gerekli durumlarda bedeli vadeli ödenmek üzere alım da yapılabilir.

b) (Değişik:RG-3/8/2012-28373) Alımlar, mümkün olduğunca fiyat açısından uygun olduğu değerlendirilen yerden yapılır.

c) (Değişik:RG-3/8/2012-28373) Alımlar, kantin yönetim kurulunca görevlendirilen satın alma görevlileri tarafından yapılır.

d) (Değişik:RG-3/8/2012-28373) Faturasız mal alımı yapılamaz.

e) Kantinde görevli olanlar kendileri veya başkaları hesabına mal alıp satamazlar.

f) Alınacak mal miktarı, cinsi, markası ve alım yerleri konusunda kantin kurullarına baskı yapılamaz.

g) (Değişik:RG-3/8/2012-28373) Karşılığı olarak mal veya alacak olmayan borç devredilemez.

Satış Fiyatlarının Tespiti:

Madde 14- Satış fiyatları, Yönetim Kurulu tarafından aşağıdaki esaslara göre tespit edilir;

a) Sağlanacak aylık ortalama kar oranı %10’u aşamaz. Satılan malların özelliğine göre bu oran, mal çeşitlerinde değişik olabilir. Kar haddi  % 15’i geçemez. Ancak zorunlu hallerde, manav maddelerinin satışında bu miktar  %20’ye kadar çıkabilir.

b) Satış fiyatlarının piyasadaki perakende satış fiyatlarının altında olması (Değişik ibare:RG-3/8/2012-28373) esastır

c) Satış fiyatlarının tespitinde malın muhtemel firesi düşünülerek bir artırma yapılamaz. Ambalaj ve taşıma giderleri göz önüne alınmaz.

Satış Fiyatları Listesi:

MADDE 15 – (Değişik:RG-3/8/2012-28373)

Satış fiyatları bir liste halinde yönetim kurulunca bilgisayar ortamında tutulur. Satış fiyatları, etiketlendirmek suretiyle malların bulunduğu raflara konulur.

Hasılatın alınması ve yatırılması:

Madde 16- (Değişik birinci cümle:RG-3/8/2012-28373) Satışlardan elde edilen hasılat, yönetim kurulu başkanının görevlendireceği kasa ve vezne görevlisi üye tarafından imza karşılığı alınır ve aynı gün ya da en geç bir sonraki iş günü çalışma saati bitimine kadar o yerdeki kamu bankalarından birinde açılacak bir hesaba yatırılır. Kantin sermayesinin de yatırılmış olduğu bu hesaptan elde edilen faiz ve diğer gelirler kantin gelirine katılır. Bankalardan para çekilmesi için iki imza şarttır.

Kantin Kurulu Başkanı ve üyeleri üzerinde kantin parası bulundurulamaz. Kasada bir ay önceki günlük satış ortalamasının üç katında fazla nakit para bulunamaz. Bu miktardan fazla olanlar Kantin Kurulu adına Devlet Bankasından birine yatırılır.

 

ALTINCI BÖLÜM

Kantin Giderleri

Kantin Gelirlerinin Sarfı:  

MADDE 17 – (Değişik:RG-3/8/2012-28373)

(Değişik fıkra:RG-22/8/2015-29453) Kantinlerin işletilmesinden elde edilecek yılsonu net karının % 10’u, Emniyet Genel Müdürlüğü merkez payı olarak ayrıldıktan sonra geri kalanı kantin sermayesine eklenir. Kantin sermayesi yönetim kurulunca tespit edilecek yeterli bir miktara ulaştıktan sonra, merkezde Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığından sorumlu Emniyet Genel Müdür Yardımcısı, illerde il emniyet müdürü, kantin kuruluşu bulunan diğer birimlerde o birimin en üst dereceli amirinin onayı ile harcanır. Harcama yapılacak işle ilgili genel bütçede ödeneğin bulunmaması veya kalmaması esastır.

Harcama konuları aşağıda belirtilmiştir:

a) Birimin en üst dereceli amirinin emri ve yetkisi dahilinde yürütülecek hizmetlerle ilgili gerekli kurumsal acil ve zorunlu işlerle, hizmet binalarının bakım-onarım, demirbaş giderleri ile lojmanlar için yapılacak bakım-onarım giderleri için ihtiyaç duyulan harcamalar,

b) Doğal afetlerde acil olarak yapılması gereken mücadele ve müdahaleler, iç güvenlik, istihbarat hizmetleri ve karayolu trafik güvenliği ile ilgili kurumlar arasında işbirliğini geliştirecek her türlü eğitim faaliyetleri ile diğer etkinliklere yönelik harcamalar,

c) (Değişik:RG-22/8/2015-29453) Şehit aileleri, görev malulleri ve aileleri, teşkilatın emekli mensupları, teşkilat mensuplarının engelli eş ve çocuklarına yönelik yapılacak ziyaret ve sosyal etkinlikler ile çalışan personelin kurumsal mensubiyetini geliştirici faaliyetlere ilişkin harcamalar,

d) (Değişik:RG-22/8/2015-29453) Teşkilat mensuplarının anne, baba, eş ve çocuklarının cenaze işlemleriyle hasta ziyaretlerine ilişkin harcamalar,

e) (Değişik:RG-22/8/2015-29453) Yeni kurulan kantinlerin işletilmesi için gerekli kuruluş sermayesi ile kantinlerin daha etkin ve verimli hizmet verebilmesine yönelik teknolojik altyapı, bakım onarım, fiziki şartların iyileştirilmesi, araç kiralanması, mübadele yoluyla alınan araçların aradaki fiyat farkı ve hizmet alımı konularında yapılan harcamalar,

f) (Değişik:RG-22/8/2015-29453) Merkezde, Emniyet Genel Müdürü, Emniyet Genel Müdür Yardımcıları, Teftiş Kurulu Başkanı, Özel Güvenlik Denetleme Başkanı ve bu bentte belirtilen harcama kalemlerine yönelik hiçbir ödeneği bulunmayan Daire Başkanları ile taşrada, en üst dereceli birim amirlerinin kurumsal işbirliği, eğitim, temsil ve denetim çerçevesinde yapacakları giderlere ait harcamalar.

Kantin gelirleri yukarıda belirtilenler dışında başka bir amaçla ve kantini zarara uğratacak şekilde harcanamaz.

(Değişik:RG-22/8/2015-29453) Kantinlerden ikinci fıkranın (f) bendi hükmüne göre yapılacak harcamalar, bir önceki yıllık net karının % 25’ini geçemez. Bu sınırlama eğitim-öğretim kurumlarında uygulanmaz.

Merkez Paylarının gönderilmesi ve sarfı :

Madde 18- (Değişik:RG-22/8/2015-29453) 17 nci madde uyarınca kantinlerin işletilmesinden elde edilecek yılsonu net karından ayrılan %10 merkez payı Emniyet Genel Müdürlüğü adına kamu bankalarından birinde açılacak hesaba Ocak ayı sonuna kadar yatırılır ve 17 nci madde hükümleri doğrultusunda sarf edilir.

(Değişik:RG-22/8/2015-29453)  Merkezde toplanan kantin %10 paylarının harcama işlemlerini, başkanlığını en kıdemli üyenin yaptığı; Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı, İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanı, İkmal ve Bakım Dairesi Başkanı ve Strateji Geliştirme Daire Başkanından oluşan Merkez Payları Harcama Komisyonu yürütür. Komisyonun asıl üyelerinin izin, atama, görevlendirme gibi nedenlerle bulunamaması hallerinde vekâleten bu görevi yürüten personel komisyona dâhil olur.

(Değişik üçüncü fıkra:RG-3/8/2012-28373) Komisyon, harcama işlemlerini bu Yönetmelik hükümlerine göre yürütür. Merkez paylarının harcama işlemleri için, 22 nci maddede belirtilen defterlerden yevmiye defteri, defter-i kebir ve envanter defteri tutulur.

(Değişik fıkra:RG-22/8/2015-29453) Merkez paylarından yapılacak harcamalar, ikinci fıkrada belirtilen komisyon kararı ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığından sorumlu Emniyet Genel Müdür Yardımcısının onayı ile yapılır.

(Değişik fıkra:RG-22/8/2015-29453) Bu Yönetmelikle kuruluş amirlerine verilen yetkiler, merkez paylarının harcanması hususunda Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığından sorumlu Emniyet Genel Müdür Yardımcısı tarafından kullanılır.

Kantin giderlerinin cinsi :

Madde 19- Kantin giderleri, sonuçların izlenmesi bakımından üç gruba ayrılır.

a)  (Değişik:RG-22/8/2015-29453) Kantin hizmetlerinde kullanılmak amacıyla alınan demirbaş malzemelerinin, ilgili mutemet aracılığı ile kaydı yaptırılır.

b) (Değişik:RG-22/8/2015-29453) Sarf ve onarım malzemesi alımları: Bu tür malzemeler için sarf ve onarım yaptırmakla görevli olanlarla, Yönetim Kurulundan bir üyenin imzalayacağı sarf, imal, istihsal belgesi düzenlenir ve Kantin Yönetim Kurulu Başkanına onaylattırıldıktan sonra faturaya bağlanır. Sarf ve onarım faaliyetleri sonunda bir mal elde edilmişse, bu mallar da (a) bendinde gösterilen işleme tabi tutulurlar.

c) (Değişik:RG-22/8/2015-29453) Kantinlerin kendi faaliyetlerine yönelik muhasebeci ve işçi ücretleri ile ambalaj, kırtasiye, taşıma, elektrik, su, doğalgaz, telefon, stopaj ve katma değer vergisi gibi giderlerin ödenmesi Kantin Yönetim Kurullarının onayı ile yapılır.

Firelerin Tespiti :

Madde 20- Fireler, Yönetim Kurulunun imzalayacağı ve kuruluş amirinin onaylayacağı bir tutanakla tespit edilir ve bu tutanak gider belgeleri arasında saklanır.

Hatalı mal alımlarından ve korunma kusurlarından doğan fireler kabul edilmez. Alım ve korunma kusuru olmaksızın niteliğini kaybederek hiçbir suretle kullanılmaz duruma gelen mallar da fire işlemine tabi tutulur.

 

YEDİNCİ BÖLÜM

Kantinlerde Muhasebe

Hesap Yılı :

Madde 21- Kantinlerde hesap yılı Ocak ayında başlar, Aralık ayı sonunda biter.

Defter, Kayıt ve Belgeler:

MADDE 22 – (Değişik:RG-3/8/2012-28373)

Kantinlerde aşağıda gösterilen defter, kayıt ve belgeler tutulur:

a) Envanter defteri: Envanter defterine işe başlama tarihinde ve müteakiben her hesap döneminin sonunda çıkarılan envanterler ve bilançolar kaydolunur ve bu tarihe “bilanço günü” denir. Envanter defteri ciltli ve sayfaları müteselsil sıra numaralı olur.

b) Defter-i kebir: Yevmiye defterine geçirilmiş olan muameleleri buradan alarak usulüne göre hesaplara dağıtan ve tasnifli olarak bu hesaplarda toplayan defterdir.

c) Yevmiye defteri: Kayda geçirilmesi gereken işlemlerin tarih sırasıyla ve madde halinde düzenli olarak yazıldığı defterdir.

d) Gelir tablosu: Bir işletmenin belli bir dönemde elde ettiği tüm gelirler ile aynı dönemde bütün maliyet ve giderlerin ve bunların sonucunda işletmenin elde ettiği dönem net kâr veya zararını gösteren tablodur.

e) Mizan: Yevmiye defterine kaydedilen işlemlerin büyük defterdeki hesaplara aritmetiksel olarak doğru aktarılıp aktarılmadığını kontrol etmeye yarayan bir tablodur. Ayrıca hesapların borç ve alacak toplamlarının eşitliğini ve bakiyelerinin de birbirine denk olmasını sağlar.

f) Bilanço: Kantin faaliyetlerinin yıllık durumunu ve gelecek yıla devreden kantin sermayesini gösteren bir belgedir.

g) Aybaşı mal sayım cetveli: Her ayın 1 inci gününe devredilen mal mevcudunu ve kıymetini tespit etmek amacı ile düzenlenir.

h) Gider belgeleri: Kantin gelirlerinden yapılan giderler için alınan 213 sayılı Vergi Usul Kanununda yer alan vesikalardan ibarettir.

i) Fire tutanağı: Verilen fireyi tespit etmek için düzenlenir ve diğer belgeler arasında saklanır.

j) Devir ve teslim belgeleri: Yönetim kurulunun değişmesi durumunda kantin sermaye ve belgelerinin yeni kurula teslimi sırasında düzenlenir.

k) Karar defteri: Yönetim kurullarınca, kantin faaliyetlerinin, görev ve iş bölümünün belirtildiği ve devir teslime ilişkin hususlar kayıt edilir.

(Değişik fıkra:RG-22/8/2015-29453) Emniyet Teşkilatı kantinlerinin muhasebe kayıtları ile bilanço ve gelir tabloları Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğleri hükümlerine göre düzenlenir ve bilançoların bir sureti de Emniyet Genel Müdürlüğüne gönderilir. Muhasebe kayıtları serbest muhasebeci veya mali müşavir tarafından yapılır. Serbest muhasebeci ve serbest muhasebeci mali müşavirler, kendilerine ibraz edilen belgelerin, Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğleri ile genel muhasebe kurallarına uygun olarak defterlere kaydedilmesinden ve mali tablolara aktarılmasından sorumludurlar.

Bu Yönetmelikte yer almayan ve kuruluş amirince gerekli görülen diğer yardımcı defter kayıt ve belgeler kullanılabilir.

Defter Kayıt ve Belgelerinin İmzalanması ve Onaylanması:

Madde 23- (Mülga birinci fıkra:RG-3/8/2012-28373)

Kantinle ilgili defter ve belgelerin korunması ve imzalanması resmi evrakın tabi olduğu usul ve şartlara bağlıdır.

 

SEKİZİNCİ BÖLÜM

Görev ve Sorumluluk

Görev:

Madde 24- Yönetim Kurulu, kantinlerle ilgili hizmetlerin yürütülmesi, hesapların tutulması ve hesap verilmesi ile görevlidir.

Sorumluluk:

Madde 25- Kuruluş amirleri ve Yönetim Kurulları bu yönetmelik ve ilgili diğer mevzuat hükümlerinin yürütülmesinden sorumludurlar.

Aylık bilançoların düzenlenme ve imzasından önceki devreye ait sorumluluklar Yönetim Kuruluna, henüz bilançosu düzenlenmemiş olan devreye ait sorumluluklar ise ilgili üye ve görevliye aittir.

Yetki Devri:

Madde 26- Bu yönetmelikle kuruluş amirine verilen görev ve yetkiler, kendi sorumluluğu altında uygun görülen Emniyet Müdürü rütbesindeki bir amire devredilebilir.

 

DOKUZUNCU BÖLÜM

Denetleme

Denetleme Çeşitleri:

Madde 27- Polis Kantinleri üç türlü denetlemeye tabi tutulur.

Bunlar:

a) İdari Denetleme,

b) Özel Denetleme,

c) Hesap Denetlemesi’dir.

İdari Denetleme:

Madde 28- Polis Kantinlerinin idari denetlemeleri, o yerin Mülki İdare Amiri ve bünyesinde Kantinin bulunduğu kuruluşların en yetkili amirleri, bu amirlerin hiyerarşik meslek amirleri veya bunların görevlendirecekleri personel tarafından, yılda iki defadan az olmamak üzere yapılır.

Bu denetleme sırasında; kantinlerin tertip, tanzim ve temizlik durumları, satılan malların ihtiyaçlara uygunluğu ve kar oranları, hesapların tam ve günü gününe tutulup tutulmadığı, kantin sermayesi ile kantin borçları ve giderlerinin birbirlerine uyup uymadıkları ve gerek görülecek diğer konular incelenir, inceleme sonuçları bir raporla tespit edilir ve ilgili makamlara verilir.

Özel Denetleme: 

Madde 29- Emniyet Genel Müdürü tarafından görevlendirilecek müfettiş veya incelenecek konuları bilen diğer personel aracılığıyla  yapılan denetlemedir.

Bu denetleme, İdari denetleme konularında veya aydınlatılması gereken başka hususlarda yapılır.

Emniyet Genel Müdürü, gerekli gördüğü her zaman bu denetleme yoluna baş vurabilir.

Hesap Denetlemesi:

Madde 30- Polis Kantinlerinin bir hesap yılı içerisindeki faaliyetlerinin, bütün gelir ve gider belgelerinin incelenmesi amacıyla Teftiş Kurulu Başkanlığı Müfettişlerince yapılan denetlemedir.

Hesap denetlemesi yapacak Müfettişlerle birlikte, gerektiğinde uzman personel de görevlendirilebilir.

 

ONUNCU BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Kantinlerin Kapatılması ve Tasfiyesi:

Madde 31- Kantinler, türlü nedenlerle kuruluşundaki amacı gerçekleştirme imkanı bulunmadığı, fayda sağlayamadığı, veya idareye gereksiz yük getirdiği taktirde, açılmasında uygulanan usulle kapatılabilir.

(Değişik fıkra:RG-22/8/2015-29453) Kapatılan kantinlerin nakit, mal, demirbaş eşyaları ve belgeleri Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığından sorumlu Emniyet Genel Müdür Yardımcısının uygun göreceği diğer bir polis kantinine devredilir veya bu Yönetmeliğin 17 nci maddesinin ikinci fıkrasının (c), (d) ve (f) bentleri hükümleri çerçevesinde harcanmak kaydıyla faaliyet gösterdiği birimin uhdesinde bırakılabilir.

Emniyet Genel Müdürlüğünün Yetki ve Sorumluluğu :

Madde 32- Emniyet Genel Müdürlüğü, bu Yönetmelik hükümlerine göre kurulan ve işletilen Polis Kantinlerinin, yönetim ve faaliyetlerinin mevzuata uygun bir şekilde yürütülmesiyle yetkili ve sorumludur.

GEÇİCİ MADDE 1 – (Değişik:RG-3/8/2012-28373)

Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte kamu bankalarının dışında başka bir bankada bulunun kantine ait paralardan vadesiz olanlar en geç yedi iş günü içinde, vadeli olanlar ise vade bitim tarihinden itibaren en geç üç iş günü içinde kamu bankalarında açılacak hesaba aktarılır.

Yürürlük :

Madde 33- Bu yönetmelik Resmi Gazete’de yayım tarihinden itibaren yürürlüğe girer.

Yürütme:

Madde 34- Bu yönetmelik hükümlerini İçişleri Bakanı yürütür.